Hoe organiseren we onderwijs op maat van álle kleuters?

3 november 2020

 Laboratorium

Afgerond

Hoe zou het onderwijslandschap in Leuven eruitzien als…

  • alle kleuters in Leuven een onderwijsaanbod (op maat) konden volgen?

  • de scholen hun expertise en middelen zouden bundelen om in een onderwijsaanbod op maat te investeren voor kleuters met een beperking?

  • onderwijs en zorg gewoon over grenzen heen zou samenwerken om in een optimaal aanbod voor kleuters te voorzien?

We geloven in een inclusieve maatschappij die rijker wordt door diversiteit. Hierdoor kan de ontwikkeling van kinderen met en zonder beperking een boost krijgen, geven we aan alle kleuters meer kansen om tot ontwikkeling te komen en zal bijgevolg ook de maatschappij essentieel veranderen.

Labo KLeine PANDA 2,5+

KLeuterPArticipatie, ANDers en Allemaal!

Dit SOM-labo wil expertise bundelen en samen met de Leuvense scholen, onderzoekspartners en partners uit de gezondheidssector een netwerk uitbouwen dat voor kleuters met complexe ondersteuningsbehoeften een onderwijs- en zorgaanbod op maat kan verzekeren.

BuO Windekind heeft doorheen de voorbije jaren regelmatig kleuters en hun ouders ontmoet die niet konden participeren aan een onderwijsaanbod omwille van complexe ondersteuningsbehoeften op drie domeinen: zorg, onderwijs en medisch.

In de cruciale fase van ontwikkeling vanaf 2,5 jaar is het soms moeilijk om het juiste onderwijs- en zorgaanbod te bepalen voor een kind met een beperking.

Dit labo biedt vooral maatwerk voor elk kind dat aangemeld wordt.

Daarnaast willen we van op de werkvloer aandacht vragen om deze doelgroep op beleidsmatig niveau niet te vergeten.

En nu?

We volgden een aantal trajecten van kleuters op met diverse partners uit het onderwijsveld en de gezondheidssector om een duurzaam traject voor hen te vinden. Daarnaast engageerden we ons in het project ‘Doorgaande Lijn’ om ook bij de instap in onderwijs deze kleuters niet te vergeten. Na de eerste opstart van een proeftuin in regio Leuven werken we ook aan een verbreding van de regio. Om zoveel mogelijk kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften een onderwijs- en zorgaanbod op maat te kunnen bieden, is het belangrijk met veel verschillende partners samen te werken. Een bekendheid in het werkveld is essentieel voor ons werk.

 

Interesse?

Heb jij expertise, ervaring of gewoon zin om mee te denken over dit thema?

Ben jij ouder of professioneel begeleider van kinderen tussen 2 en 6 jaar oud met complexe zorgvragen (medisch, welzijn en onderwijs), waardoor ze vandaag niet in het klassieke voltijdse onderwijs terecht kunnen?

Veronika Dallmeier

Leerkracht in Windekind

Contacteer Veronika