Hoe ondersteunen we kinderen met een vluchtelingenachtergrond?

27 oktober 2021

 Laboratorium

Afgerond

Dit labo is verduurzaamd tot een ‘Steunteam Vluchtelingen’. Het vond een warm onderkomen binnen de stad Leuven. Je krijgt er als school begeleiding op maat. Nieuwsgierig naar hoe dat in zijn werk gaat? Ontdek het in onze story over een concrete casus van het Steunteam.

Wat Als…

  • je je zorgen maakt over het algemeen welbevinden en functioneren van een vluchtelingenkind?
  • je aanvoelt dat het schools leren van een vluchtelingenkind stagneert?
  • je het gevoel hebt dat een mogelijk traumatische vluchtgeschiedenis de ontwikkeling van een kind beïnvloedt?

Labo collaboratieve zorg voor vluchtelingenkinderen en hun gezinnen

In de doelgroep van vluchtelingenkinderen en hun gezinnen kunnen psychosociaal welbevinden en integratie sterk onder druk komen te staan: een geschiedenis van trauma en collectief geweld, mensenrechtenschendingen en culturele ontworteling kunnen samengaan met psychosociale kwetsbaarheid, vertraagde taalverwerving en schoolse integratie bij vluchtelingenkinderen en -jongeren.

Tegelijk is de toegang tot zorg en dienstverlening voor deze doelgroep vaak gekleurd door heel wat drempels, zoals (bijvoorbeeld) handelingsverlegenheid bij dienstverleners, stigma rond geestelijk lijden in culturele gemeenschappen, of terughoudendheid rond werken met sociale tolken. Dit geheel aan bevindingen wijst op het belang aan de uitbouw van laagdrempelige ondersteuning en zorg.

Dit labo probeert samen met schoolse- en andere zorgpartners vorm te geven aan laagdrempelige ondersteuning en zorg. Om scholen de nodige multidisciplinaire ondersteuning te kunnen bieden, riep dit labo onder andere het Steunteam Vluchtelingen in het leven. Wat het Steunteam precies doet en welke ondersteuning het biedt, lees je hieronder. Naast het Steunteam werden nog twee andere initiatieven op poten gezet. Meer over de historiek en enkele hoogtepunten lees je hier.

Waar is het Steunteam Vluchtelingen vandaag mee bezig?

Dit labo vond een onderkomen binnen de stad Leuven. Het is gericht op een laagdrempelige uitbouw van zorg voor vluchtelingenkinderen en hun gezinnen in de context van de school. Het Steunteam Vluchtelingen werkt actief samen met het schoolteam rond bezorgdheden die het ervaart rond de schoolse en psychosociale ontwikkeling van een vluchtelingenkind- en/of jongere. Het Steunteam Vluchtelingen bestaat uit 2 medewerkers: een ondersteuner taalverwerving & schools leren (CTO KU Leuven) en een hulpverlener transculturele traumazorg (PraxisP KU Leuven).

Samen met het schoolteam en de ouders van het betrokken kind (en in sommige gevallen het betrokken kind zelf), gaat het Steunteam Vluchtelingen aan de slag rond de ondersteuning van de schoolloopbaan, het psychosociaal welbevinden en gezinsrelaties van het betrokken kind: het werkt integratief rond de gevolgen van trauma, vlucht en culturele verandering op taalontwikkeling en -verwerving en op psychologisch en relationeel functioneren.

“Achmed is 7 jaar oud. In de klas schrijft hij zijn cijfers en letters in de verkeerde richting. De juf wijst hem erop. Hij blokkeert, gooit zijn pen weg en loopt de klas uit. Dit is zeker niet de eerste keer dat hij zo sterk reageert.”

Het steunteam vluchtelingen initieert en coördineert een collaboratief zorgnetwerk: een netwerk van actoren die in de schoolse context zelf in gesprek gaan met vluchtelingenkinderen, hun gezin en (leden van hun) sociale en culturele gemeenschap. Hierbij vormen leerkracht, zorgcoördinator, CLB-partners, gevluchte ouders, interculturele bemiddelaars of sociale tolken, leden van de culturele/religieuze gemeenschap van het gezin, aangestuurd door het steunteam vluchtelingen, een lange-termijn netwerk van partners die samen diagnostische beeldvorming en interventie rond het schoolse functioneren en psychosociaal welbevinden uitwerken.

In een eerste fase brengen we tijdens een intakegesprek op school de bezorgdheden rond de leerling in kaart en wordt een netwerk samengesteld van belangrijke partners. In het verdere traject komt het collaboratieve zorgnetwerk regelmatig samen om met de ouders in gesprek te gaan over diagnostische beeldvorming en ondersteuningsmodaliteiten voor het kind. Er kan bovendien ook toeleiding ontstaan naar gespecialiseerde begeleiding buiten de schoolcontext.

 

Partners

Dit labo werd mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:

 

        .