Hoe werken we aan meer diversiteit in de Leuvense lerarenkamers?

9 oktober 2022

 Laboratorium

 Ontwerpfase

In Vlaanderen bestaat naar schatting slechts 1% van het lerarenkorps uit leraren ‘van kleur’. Met het labo diverse leraarskamer willen we diversiteit, met de focus op etnisch-culturele diversiteit*, in de Leuvense leraarskamers vergroten als troef en hefboom voor maximale talentontplooiing van alle Leuvense lerenden.

 Waarom?

De aanleiding voor dit SOM-labo komt vanuit verschillende hoeken uit het SOM-netwerk:

  • Speak Up! – jongerenambassadeurs tegen racisme kaarten racisme en discriminatie op school aan en getuigen over hoe ze de representatie van diversiteit in Leuvense lerarenteams missen.
  • De lerarenopleiding lager onderwijs UCLL is bezorgd over de beperkte instroom en doorstroom van studenten met diverse achtergronden.
  • Een pilootproject met leraren met een (recent) vluchtverleden op de SOM-zomerschool 21 toonde heel wat potentieel op het vlak van zij-instroom van leraren met diverse achtergrond, zowel voor het lerarenteam als voor de leerlingen.
  • Het platform Meer kleur voor de klas, opgestart door studenten van de KU Leuven, toonde afgelopen 1,5 jaar de kracht van leraren met diverse etnisch-culturele achtergronden.
  • Enkele Leuvense directeurs secundair onderwijs geven aan bezorgd te zijn over de onderwijsloopbanen van leerlingen van minderheidsgroepen. Ook in Leuven zijn deze leerlingen ondervertegenwoordigd in theoretische studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs.

Internationaal onderzoek wijst op de positieve impact van een (etnisch-cultureel) diverse samenstelling van lerarenteams op onderwijskwaliteit, zowel voor het schoolteam als voor de leerlingen. Onderzoek in Vlaanderen wijst al langere tijd op de drempels in schoolloopbanen (zowel wat betreft welbevinden als schoolprestaties) voor leerlingen met etnisch-cultureel diverse achtergronden.

Heel wat talent, ook om leraar te worden, gaat verloren. Daarnaast leeft de overtuiging dat de school als mini-samenleving een zinvolle context biedt om leerlingen te ondersteunen in hun zoektocht naar een volwaardige plek in onze diverse samenleving.

Labo diverse leraarskamer

Dit labo wil expertise bundelen om samen met Leuvense scholen en onderzoekspartners micro-experimenten op te zetten om in te zetten op:

  • diversiteitswijze basis- en secundaire scholen waar alle jongeren – en dus ook jongeren van allerhande etnisch-culturele achtergronden – zich thuis voelen en succesvolle schoolloopbanen kunnen uitbouwen;
  • diverse zij-instroom van leraren en ondersteunend personeel op school;
  • verhogen van instroom en doorstroom van studenten met diverse achtergronden naar lerarenopleidingen (UCLL).

Partners

Nog te concretiseren, zodra de opstartfase achter de rug is.

Waar zijn we vandaag mee bezig?

Na een eerste ronde van gesprekken met scholen, onderzoekers, middenveldorganisaties, … werd input verzameld in een startnota, die zal dienen als uitgangspunt voor de opstart.

Interesse?

Meer weten? Sluit je als school graag aan bij dit labo?

*SOM is zich bewust van kruispuntdenken en streeft als ultiem doel naar inclusieve scholen. Naast etniciteit en culturele achtergrond zijn er andere aspecten van diversiteit die nog te beperkt aanwezig zijn in veel Leuvense lerarenteams. De inzichten die uit dit labo voortkomen kunnen hopelijk ook van betekenis zijn voor het versterken van diversiteit in lerarenteams in de bredere zin.

Mathias Vandeghinste & Hilde De Wever

Deelnemers labo diverse leraarskamer

Contacteer Mathias of Hilde